Ordinarie Föreningsstämma 17 januari 2017

Kallelse med dagordning till ordinarie föreningsstämma.

Medlemmarna i Världsarvets Fiber Ekonomisk Förening kallas till ordinarie föreningsstämma.

Datum                 2017-01-17

Tid                      kl. 19:00

Plats                    Församlingshemmet i Tanum

Dagordning

1.Mötets öppnande

2.Val av ordförande och protokollförare vid stämman

3.Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt godkännande av listan som röstlängd

4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

5.Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

6.Fastställande av dagordningen

7.Föredragning av styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen

8.Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

9.Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

10.Beslut om budget för innevarande räkenskapsår

11.Beslut om medlemsavgift för 2016-09-01-2017-08-31samt andra avgifter

12.Fråga om arvode till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13.Val av styrelseordförande

14.Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

15.Val av revisor jämte suppleant

16.Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en ska vara sammankallande

17.Övriga ärenden som enligt lag eller föreningens stadgar kan förekomma, exvis motioner

18.Stämmans avslutande

Tanumshede 2016 – 12 – 14

Styrelsen

Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum den 17 januari 2017 kl. 1900 i Församlingshemmet i Tanum.

Observera att motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 december.

Kallelse med dagordning och verksamhetsberättelse kommer om ett par veckor.

Med vänlig hälsning, P-E Korsström, ordf.

 

Lite diverse info

Hej alla medlemmar, här kommer ett par saker som vi vill framföra så här i vårvädret där vinter kläderna kommer till heders igen. Kontrollera er ” skräppost ” där en del medlemmar har hittat sina räkningar från föreningen ( egentligen ingen ” skräppost… ).

Markägare som vill se sina tillgängliga kartor med fibern inlagd kan göra följande : gå till – Lantmäteriet.se,- fastigheter,-min fastighet,-e-tjänsten min fastighet,-klicka på din fastighet,-välj rättigheter,-klicka på akten ledningsrätt akt. 1435-2016.1

Med vårhälsning, Pekka Korsström, ordf.

 

Kallelse med dagordning till extra föreningsstämma den 17 mars

Medlemmarna i Världsarvets fiber ekonomisk förening kallas till extra föreningsstämma  med anledning av reviderade stadgar.

Den 17 mars kl. 1900 , Företagsporten ( Satelliten )

Dagordning

§1. Stämmans öppnande

§2. Val av ordförande och protokollförare vid stämma

§3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt godkännande av listan som röstlängd

§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

§5. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

§6. Proposition från styrelsen angående reviderade stadgar, ev. slutligt beslut

§7. Stämmans avslutande

Tanumshede  2016-02-24

Styrelsen

Notera att förslagen på reviderade stadgar och även reviderat anslutningsavtal skickades ut via mail och brev den 4 januari i samband med kallelse till ordinarie stämma.

Extra föreningsstämma den17 mars 2016

Enligt föreningens stadgar och lagen om ekonomiska föreningar skall en extra föreningsstämma hållas vid stadgeändringar. Föreningsstämman beslöt enligt styrelsen förslag om stadgeändringar vid ordinarie föreningsstämma den 14 januari. Protokoll från stämman kommer att läggas ut på denna hemsida samt sändas till alla medlemmar.

Den extra föreningsstämman genomföres den 17 mars kl. 1900 vid Tanums Företagsport ( Satelliten ). Endast stadgeförändringarna kommer att tas upp. Särskild kallelse kommer att utsändas.

PS. Nya avtal kommer att tillställas alla medlemmar med nuvarande avtal. Vi återkommer hur undertecknande m.m. skall gå till. Observera att inga nya kostnader uppstår. Styrelsens förslag sändes ut före föreningsstämman för kännedom. DS.

Med vänlig hälsning,

P-E Korsström

Ordf.

 

Information från föreningsstämma den 14 / 1-16

Föreningsstämman genomfördes den 14 januari med cirka 40 medlemmar närvarande. Protokoll, m.m. kommer att finnas på denna hemsida samt distribueras till alla medlemmar. Den delvis nya styrelsens sammansättning finns under ” medlemmar” på denna hemsida.

Enligt stadgarna kommer en extra föreningsstämma att genomföras senare med anledning av styrelsens förslag, proposition, om stadgeändring. Detta förslag har tillställts samtliga medlemmar före stämman.

Styrelsens förslag, proposition, angående förändringar i gällande anslutningsavtal antogs av stämman. Detta innebär att ett reviderat anslutningsavtal kommer att behöva skrivas på av alla medlemmar med anslutningsavtal. Det reviderade avtalet är en formsak juridiskt och innebär inga kostnader eller försämringar.

Ta på långkalsongerna och försök att njuta av vintern,

Med vänlig hälsning, P-E Korsström, ordf.