Ordinarie föreningsstämma 14 /1 2016, kallelse med dagordning

Kallelse med dagordning till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i Världsarvets Fiber Ekonomisk Förening kallas till ordinarie föreningsstämma.

Datum                 2016-01-14

Tid                      kl. 19:00

Plats                    Tanumskolans matsal

Dagordning

1.Mötets öppnande                                                        – –

2.Val av ordförande och protokollförare vid stämman

3.Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt godkännande av listan som röstlängd

4.Val av 2 st justeringspersoner tillika rösträknare

5.Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

6.Fastställande av dagordningen

7.Föredragning av styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen

8.Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

9.Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

10.Propositioner från styrelsen angående reviderade stadgar och anslutningsavtal

11.Information om fiberprojektets ekonomi, samt budget för innevarande räkenskapsår

12.Beslut om medlemsavgift för 2015-09-01-2016-08-31,samt andra avgifter

13.Fråga om arvode till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

14.Val av styrelseordförande

15.Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

16.Val av revisor jämte suppleant

17.Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en ska vara sammankallande

18.Övriga ärenden som enligt lag eller föreningens stadgar kan förekomma

19.Stämmans avslutande

Tanumshede 2016-01-14

Styrelsen

 

Bifogas : Verksamhetsberättelsen 2015

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Verksamhetsåret 2014-09-01- -2015-08-31

  1. Styrelsen

Styrelsen har bestått av ;

Ordf. Per-Erik Korsström    V.ordf. Solveig Torp

Sekr. Catarina Solorzano    Kassör. Anna Andersson

Ledamot. Gert Carlsson

Suppl. Göran Hognert         Suppl. Patrik Gustavsson

Till styrelsen adjungerades som rådgivare;

Johan Stenfeldt, Elisabeth Hansson, Kjell Hansson och Anders Knutsson

Styrelsen framför ett stort tack till adjungerade rådgivare för ett värdefullt stöd.

  1. Styrelsemöten

Styrelsen har genomfört 21 protokollförda styrelsemöten samt en föreningsstämma den 26/2 och ett konstituerande styrelsemöte. Protokoll och övriga handlingar från föreningsstämman har funnits och finns på hemsidan.

  1. Särskilt väsentliga verksamheter

Verksamhetsåret har kännetecknats av övergången från anläggningsfasen, att nätet var driftsatt, till en förvaltningsfas att driva och övervaka verksamheten. Slutbesiktningar och slutrapport har genomförts. Lantmäteristyrelsen ha genomfört ledningsrätt möte med markägarna och ett förslag har kommit, dock ej beslut.

Avtal har träffats för utsättningar och avtal är på gång med bokföring och bokslut samt revision. Avtal har slutits med ett antal företag som nya kunder.

Nedan följer månadsvis särskilt väsentliga händelser.

Sept ;

Fiberslingan färdigstakad.

Halva blåsningen klar, beställning av mediaboxar.

Okt ;

Alla medlemsinsatser betalda.

Nov ;

Fiberslingan färdiggrävd och blåst ( ej Utäng 1:8 )

Informationsmöte och utdelning av visst material.

Dec ;

Nätet driftsatt den 9/12.

Utdelning av tv boxar den 14/12.

Bokslut klart, föreningsstämma beslöts till 26/2.

Kommunsträckan besiktigad.

Jan ;

Förberedelser för föreningsstämman. Budgeten håller ej, förslag höj nätavgiften med         100 kr/månad till 169 kr och ta ut en anslutningsavgift på 2000 kr + moms för att bl.a. ge styrelsen ett arvode för de senaste två åren.

Feb ;

Avtal med Tanums kommun klart.

Slutbesiktning den 18/2.

Föreningsstämma den 26/2.

Mars ;

Arbete med avtalsförslag till Trafikverket ( tunneln) och Rambo.

Avtal med Rabbalshede Kraft klart

April ;

Nya styrelsen, m.m. anmäls till Bolagsverket.

Ny epostadress meddelas, info@varldsarvetsfiber.com

Avtal med Trafikverket och Rambo förhandlas.

Maj ;

Lantmäteriet meddelar fast pris för Ledningsrätt arbetet, 230000 kr.

Juni ;

Avtal med Trafikverket och Rambo klart.

” Klardatum” framflyttas till 30/6.

Slutrapport klar, lämnas in 30/6.

Avtal för utsättningar klart med Anders Isaksson, Brah Installation AB.

Juli ;

Ledningsrätt möte med markägare den 1/7

Aug ;

Länsstyrelsens slutbesiktning den 20/8.

  1. Verksamheten i siffror

Antalet medlemmar var 180 inkluderande 11 passiva medlemmar.

Totala anläggningskostnaden för nätet under byggtiden uppgick till 10 078 428 kr inkl. moms. Snittkostnaden per anslutning blev 50 645 kr inkl. moms.

Medlemmarna har betalat 23 100 kr ( 20 600 kr + 2 500 kr) .Genom medlemskapet i föreningen har medlemmen sparat 27 545 kr. Besparingen beror på bidragen samt genom insatser som ej är momspliktiga.

Nya medlemmar kommer att få betala ett högre pris främst genom att bidragstiden är förbi.

 

Styrelsen ställer härmed i tillämpliga delar sina platser till förfogande

 

Per-Erik Korsström                                   Solveig Torp                      Catarina Solorzano

Ordf.                                                         V.ordf.                                 Sekr.

Anna Andersson                                       Gert Carlsson                      Göran Hognert

Kassör                                                       Ledamot                             Suppl.

Patrik Gustavsson

Suppl.

 

 

Ordinarie Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ( årsmöte) för verksamhetsåret 2014-09-01 t.o.m. 2015- 08-31 kommer att äga rum den 14 januari 2016 klockan 1900. Boka redan nu in detta i kalendern !

Kallelse med dagordning och verksamhetsberättelse kommer inom kort.

Valberedningen tar mer än gärna emot medlemmar som kan tänka sig att ingå i föreningens styrelse. Notera att tidsinsatsen  för styrelsearbete är avsevärt mindre än under den intensiva byggnadsperioden. Styrelsemöten genomförs en vardagkväll per månad.

Med vänlig hälsning,

P-E Korsström, ordf.

 

 

Efterlysning och vädjan

Styrelsen efterlyser överblivna patchkablar. Vi behöver dessa för nya medlemmar. Kontakta någon i styrelsen för inlämning eller hämtning.

En vädjan från Anna som sköter fakturering, betala i tid enligt  tidpunkt på fakturorna. Anna behöver tid för sin ordinarie verksamhet. Vi kommer att följa avtalet vad gäller försenad betalning efter påminnelse, inkasso och sedan avstängning av anslutningen.

Med vänlig hälsning,

Pekka Korsström, ordf.

EFTERLYSNING – nya styrelsemedlemmar, m.m

Verksamhetsåret 2014/ 2015 är nu avklarat. Inför kommande föreningsstämma, förhoppningsvis i december alternativt i början på januari månad 2016, efterlyses intresserade medlemmar till två styrelseposter och en suppleant ( ersättare).

Jag vill  betona att vi nu i den s.k. förvaltningsfasen har kunnat minska det arbetstempo som tidigare styrelse fick lägga ned under utbyggnadsfasen av fibernätet. Styrelsemöten genomförs en gång / månad ,en vardagskväll under cirka 2-3 timmar.

Skulle valberedningen stöta på problem kan i sämsta fall föreningen stå utan styrelse vilket kan innebära en konkurs.

Jag utgår från att medlemmarna är beredda att hjälpa till  då stora värden står på spel..

Styrelsen arbetar tillsammans med våra grannfiber föreningar för att bringa klarhet i en uppseglande momsbeskattning av fiberföreningar som Skatteverket har flaggat för. Ett negativt beslut för vår fiberförening skulle få drastiska ekonomiska konsekvenser. Vi kommer att hålla er medlemmar in formerade. En åtgärd kan bli att förändra våra stadgar och vi kommer då att kalla till en extra föreningsstämma.

Med vänlig hälsning,

Pekka Korsström, ordf.

Anslutningsavgift

Enligt beslut på årsstämman kommer en anslutningsavgift på 2500 kronor för aktiva medlemmar att faktureras i slutet av denna månad. Anledningen till detta finns i årsstämmoprotokollet som  har funnits  på föreningens hemsida sedan årsstämman. Det innebär i stort att retroaktiva styrelsearvoden för åren 2012 till 2014 skall utbetalas samt att en kassareserv skall finnas för oförutsedda utgifter. Styrelsen har gått igenom vår ekonomi och uppdaterat årets och kommande års budget. Vi gör en preliminär bedömning att vi kan komma att kunna sänka månadsavgiften för driften om inget oförutsett inträffar.

Med vänlig hälsning,

P-E Korsström

Ordf.

 

Åskskydd

Äntligen kan styrelsen meddela att en lösning vad gäller åskskydd har uppnåtts. NetatOnce har meddelat att ” NaO ersätter åskskadad mediabox om NaO kan konstatera att mediaboxen är åskskadad.”

Detta har uppnåtts genom samverkan mellan våra grann fiberförenigar.

NaO rekommenderar:

  1. Avinstallera inkommande teletråd
  2. Installera jordat uttag om det saknas
  3. Installera ett överspänningsskydd

Med  vänlig hälsning ,

P-E Korsström

Ordf.