Anslutningsavgift

Enligt beslut på årsstämman kommer en anslutningsavgift på 2500 kronor för aktiva medlemmar att faktureras i slutet av denna månad. Anledningen till detta finns i årsstämmoprotokollet som  har funnits  på föreningens hemsida sedan årsstämman. Det innebär i stort att retroaktiva styrelsearvoden för åren 2012 till 2014 skall utbetalas samt att en kassareserv skall finnas för oförutsedda utgifter. Styrelsen har gått igenom vår ekonomi och uppdaterat årets och kommande års budget. Vi gör en preliminär bedömning att vi kan komma att kunna sänka månadsavgiften för driften om inget oförutsett inträffar.

Med vänlig hälsning,

P-E Korsström

Ordf.