Ordinarie föreningsstämma 14 /1 2016, kallelse med dagordning

Kallelse med dagordning till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i Världsarvets Fiber Ekonomisk Förening kallas till ordinarie föreningsstämma.

Datum                 2016-01-14

Tid                      kl. 19:00

Plats                    Tanumskolans matsal

Dagordning

1.Mötets öppnande                                                        – –

2.Val av ordförande och protokollförare vid stämman

3.Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt godkännande av listan som röstlängd

4.Val av 2 st justeringspersoner tillika rösträknare

5.Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

6.Fastställande av dagordningen

7.Föredragning av styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen

8.Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

9.Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

10.Propositioner från styrelsen angående reviderade stadgar och anslutningsavtal

11.Information om fiberprojektets ekonomi, samt budget för innevarande räkenskapsår

12.Beslut om medlemsavgift för 2015-09-01-2016-08-31,samt andra avgifter

13.Fråga om arvode till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

14.Val av styrelseordförande

15.Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

16.Val av revisor jämte suppleant

17.Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en ska vara sammankallande

18.Övriga ärenden som enligt lag eller föreningens stadgar kan förekomma

19.Stämmans avslutande

Tanumshede 2016-01-14

Styrelsen

 

Bifogas : Verksamhetsberättelsen 2015

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Verksamhetsåret 2014-09-01- -2015-08-31

  1. Styrelsen

Styrelsen har bestått av ;

Ordf. Per-Erik Korsström    V.ordf. Solveig Torp

Sekr. Catarina Solorzano    Kassör. Anna Andersson

Ledamot. Gert Carlsson

Suppl. Göran Hognert         Suppl. Patrik Gustavsson

Till styrelsen adjungerades som rådgivare;

Johan Stenfeldt, Elisabeth Hansson, Kjell Hansson och Anders Knutsson

Styrelsen framför ett stort tack till adjungerade rådgivare för ett värdefullt stöd.

  1. Styrelsemöten

Styrelsen har genomfört 21 protokollförda styrelsemöten samt en föreningsstämma den 26/2 och ett konstituerande styrelsemöte. Protokoll och övriga handlingar från föreningsstämman har funnits och finns på hemsidan.

  1. Särskilt väsentliga verksamheter

Verksamhetsåret har kännetecknats av övergången från anläggningsfasen, att nätet var driftsatt, till en förvaltningsfas att driva och övervaka verksamheten. Slutbesiktningar och slutrapport har genomförts. Lantmäteristyrelsen ha genomfört ledningsrätt möte med markägarna och ett förslag har kommit, dock ej beslut.

Avtal har träffats för utsättningar och avtal är på gång med bokföring och bokslut samt revision. Avtal har slutits med ett antal företag som nya kunder.

Nedan följer månadsvis särskilt väsentliga händelser.

Sept ;

Fiberslingan färdigstakad.

Halva blåsningen klar, beställning av mediaboxar.

Okt ;

Alla medlemsinsatser betalda.

Nov ;

Fiberslingan färdiggrävd och blåst ( ej Utäng 1:8 )

Informationsmöte och utdelning av visst material.

Dec ;

Nätet driftsatt den 9/12.

Utdelning av tv boxar den 14/12.

Bokslut klart, föreningsstämma beslöts till 26/2.

Kommunsträckan besiktigad.

Jan ;

Förberedelser för föreningsstämman. Budgeten håller ej, förslag höj nätavgiften med         100 kr/månad till 169 kr och ta ut en anslutningsavgift på 2000 kr + moms för att bl.a. ge styrelsen ett arvode för de senaste två åren.

Feb ;

Avtal med Tanums kommun klart.

Slutbesiktning den 18/2.

Föreningsstämma den 26/2.

Mars ;

Arbete med avtalsförslag till Trafikverket ( tunneln) och Rambo.

Avtal med Rabbalshede Kraft klart

April ;

Nya styrelsen, m.m. anmäls till Bolagsverket.

Ny epostadress meddelas, info@varldsarvetsfiber.com

Avtal med Trafikverket och Rambo förhandlas.

Maj ;

Lantmäteriet meddelar fast pris för Ledningsrätt arbetet, 230000 kr.

Juni ;

Avtal med Trafikverket och Rambo klart.

” Klardatum” framflyttas till 30/6.

Slutrapport klar, lämnas in 30/6.

Avtal för utsättningar klart med Anders Isaksson, Brah Installation AB.

Juli ;

Ledningsrätt möte med markägare den 1/7

Aug ;

Länsstyrelsens slutbesiktning den 20/8.

  1. Verksamheten i siffror

Antalet medlemmar var 180 inkluderande 11 passiva medlemmar.

Totala anläggningskostnaden för nätet under byggtiden uppgick till 10 078 428 kr inkl. moms. Snittkostnaden per anslutning blev 50 645 kr inkl. moms.

Medlemmarna har betalat 23 100 kr ( 20 600 kr + 2 500 kr) .Genom medlemskapet i föreningen har medlemmen sparat 27 545 kr. Besparingen beror på bidragen samt genom insatser som ej är momspliktiga.

Nya medlemmar kommer att få betala ett högre pris främst genom att bidragstiden är förbi.

 

Styrelsen ställer härmed i tillämpliga delar sina platser till förfogande

 

Per-Erik Korsström                                   Solveig Torp                      Catarina Solorzano

Ordf.                                                         V.ordf.                                 Sekr.

Anna Andersson                                       Gert Carlsson                      Göran Hognert

Kassör                                                       Ledamot                             Suppl.

Patrik Gustavsson

Suppl.