Kallelse med dagordning till extra föreningsstämma den 17 mars

Medlemmarna i Världsarvets fiber ekonomisk förening kallas till extra föreningsstämma  med anledning av reviderade stadgar.

Den 17 mars kl. 1900 , Företagsporten ( Satelliten )

Dagordning

§1. Stämmans öppnande

§2. Val av ordförande och protokollförare vid stämma

§3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt godkännande av listan som röstlängd

§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

§5. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

§6. Proposition från styrelsen angående reviderade stadgar, ev. slutligt beslut

§7. Stämmans avslutande

Tanumshede  2016-02-24

Styrelsen

Notera att förslagen på reviderade stadgar och även reviderat anslutningsavtal skickades ut via mail och brev den 4 januari i samband med kallelse till ordinarie stämma.