Ordinarie Föreningsstämma 17 januari 2017

Kallelse med dagordning till ordinarie föreningsstämma.

Medlemmarna i Världsarvets Fiber Ekonomisk Förening kallas till ordinarie föreningsstämma.

Datum                 2017-01-17

Tid                      kl. 19:00

Plats                    Församlingshemmet i Tanum

Dagordning

1.Mötets öppnande

2.Val av ordförande och protokollförare vid stämman

3.Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt godkännande av listan som röstlängd

4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

5.Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

6.Fastställande av dagordningen

7.Föredragning av styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen

8.Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

9.Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

10.Beslut om budget för innevarande räkenskapsår

11.Beslut om medlemsavgift för 2016-09-01-2017-08-31samt andra avgifter

12.Fråga om arvode till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13.Val av styrelseordförande

14.Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

15.Val av revisor jämte suppleant

16.Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en ska vara sammankallande

17.Övriga ärenden som enligt lag eller föreningens stadgar kan förekomma, exvis motioner

18.Stämmans avslutande

Tanumshede 2016 – 12 – 14

Styrelsen