Informationsbrev nr. 1

Världsarvets fiberförening 2015- 03 -10

 

Informationsbrev nr. 1 till medlemmarna

Den nyvalda styrelsen har nu haft sitt första styrelsemöte.

Styrelsen sammansättning;

Ordf.Per-Erik ” Pekka” Korsström

V.ordf. Solveig Torp

Sekr. Catarina Solorzano

Kassör Anna Andersson

Ledamot Gert Carlsson

Suppl. Göran Hognert

Suppl. Patrik Gustavsson

Adjungerade till styrelsen som sakkunniga är;

Johan Stenfeldt, Elisabeth Hansson, Kjell Hansson och Anders Knutsson

Vår främsta informationskälla till er medlemmar är vår hemsida som vi håller aktuell. Vid vissa tillfällen kommer styrelsen att sända ut Informationsbrev som detta per email och vanlig post försändelse.

Årsstämman beslöt efter föredragning från styrelsen att debitera en extra engångsavgift om 2500 kronor per medlem. Fakturering kommer att ske i slutet av augusti. Det är två anledningar dels att betala ut ett arvode retroaktivt till tidigare styrelsemedlemmar och dels att ha ett tillgängligt kapital till kassan för uppkomna utgifter. Mer detaljer kommer på hemsidan i samband med årsstämmans handlingar.

När vi nu går in i ”förvaltningsfasen ” kan vi erfarenhetsmässigt förvänta oss  utgifter för att upprätthålla nätet och serva er medlemmar och administrera föreningen.

 

Enligt vår bedömning blir driftskostnaderna för nätet högre än beräknat varför stämman beslöt att höja nätavgiften från nuvarande 69 kr./ månad till 169 kr./  månad. Om kostnaderna blir lägre än beräknat kommer nätavgiften att sänkas.

Med denna kassaförstärkning kommer styrelsen inte att debitera kostnaderna för utdelade patchkablar.

I samband med att föreningen skapar ledningsrätter på hela vårt fibernät kommer markägare att kallas till ett möte i april- maj.

Påminnelser vid utebliven betalning av kvartalsvisa månadsavgifter kommer att skickas ut enligt nuvarande system, i första hand skickas fakturan med e-post, och efter en viss tid per post med extra avgifter enl. tecknade avtal.

Felanmälan skall ske till aktuell leverantör, NetatOnce ( NaO) alternativt Sappa. Vid problem kan styrelsen kontaktas genom främst email.

Alla ni medlemmar tillönskas en fin och efterlängtad vår.

Med vänlig hälsning,

Pekka Korsström

Ordf.