Kallelse med dagordning till extra föreningsstämma den 17 mars

Medlemmarna i Världsarvets fiber ekonomisk förening kallas till extra föreningsstämma  med anledning av reviderade stadgar.

Den 17 mars kl. 1900 , Företagsporten ( Satelliten )

Dagordning

§1. Stämmans öppnande

§2. Val av ordförande och protokollförare vid stämma

§3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt godkännande av listan som röstlängd

§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

§5. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

§6. Proposition från styrelsen angående reviderade stadgar, ev. slutligt beslut

§7. Stämmans avslutande

Tanumshede  2016-02-24

Styrelsen

Notera att förslagen på reviderade stadgar och även reviderat anslutningsavtal skickades ut via mail och brev den 4 januari i samband med kallelse till ordinarie stämma.

Extra föreningsstämma den17 mars 2016

Enligt föreningens stadgar och lagen om ekonomiska föreningar skall en extra föreningsstämma hållas vid stadgeändringar. Föreningsstämman beslöt enligt styrelsen förslag om stadgeändringar vid ordinarie föreningsstämma den 14 januari. Protokoll från stämman kommer att läggas ut på denna hemsida samt sändas till alla medlemmar.

Den extra föreningsstämman genomföres den 17 mars kl. 1900 vid Tanums Företagsport ( Satelliten ). Endast stadgeförändringarna kommer att tas upp. Särskild kallelse kommer att utsändas.

PS. Nya avtal kommer att tillställas alla medlemmar med nuvarande avtal. Vi återkommer hur undertecknande m.m. skall gå till. Observera att inga nya kostnader uppstår. Styrelsens förslag sändes ut före föreningsstämman för kännedom. DS.

Med vänlig hälsning,

P-E Korsström

Ordf.